top of page
Bril en notitieboekje voor een opgeruimd leven met opruimcoach Ozana

ALGEMENE VOORWAARDEN

Personal SideKick 
assistentie, coaching en/of organizing

Algemene Voorwaarden


1. Algemeen

1.1. De persoon die met Personal SideKick een overeenkomst aangaat voor assistentie, coaching, of organizing wordt verder aangeduid als de "opdrachtgever."


1.2. Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van elke overeenkomst die Personal SideKick sluit met opdrachtgevers voor advies en coaching.


2. Kwaliteit

2.1. Personal SideKick verplicht zich tot het leveren van hoogwaardig werk in overeenstemming met de geldende professionele normen. De voorbereiding en uitvoering van het werk worden met de grootst mogelijke zorg en toewijding uitgevoerd door Personal SideKick.


3. Overeenkomsten en Aanbiedingen

3.1. Overeenkomsten en aanbiedingen aan opdrachtgevers zijn geldig gedurende de overeengekomen of vooraf bepaalde aanvaardingstermijn.


3.2. Personal SideKick kan niet aan haar overeenkomsten en/of aanbiedingen worden gehouden als de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat deze overeenkomsten en/of aanbiedingen, of een deel daarvan, een duidelijke vergissing of schrijffout bevatten.


3.3. Personal SideKick hanteert een vast uurtarief van €45,00 exclusief BTW. Bijkomende kosten, zoals reiskosten, materiaalkosten, opbergsystemen en andere uitgaven, worden altijd vooraf met de opdrachtgever besproken en zijn inclusief BTW.


3.4. Na overeenstemming stuurt Personal SideKick de opdrachtgever direct per e-mail of WhatsApp een bevestiging/beschrijving van de overeenkomst. Deze bevestiging omvat ten minste een beschrijving van het betreffende assistentie- of coachingstraject van Personal SideKick.


3.5. Binnen 5 werkdagen na verzending van de genoemde bevestiging heeft de opdrachtgever het recht om kosteloos de overeenkomst te herroepen. Na deze termijn wordt de overeenkomst definitief, en stemt de opdrachtgever in met de ontvangen beschrijving van het advies- of coachingstraject en de bijbehorende algemene voorwaarden.


4. Privacy

4.1. Personal SideKick verplicht zich om alle informatie van de opdrachtgever en vertrouwelijke gegevens die zij tijdens haar werkzaamheden als coach en adviseur verkrijgt, zorgvuldig te bewaren en geheim te houden.


5. Annulering van Afspraken

5.1. Als de opdrachtgever een afspraak voor assistentie, coaching, of organizing 24 uur of meer van tevoren annuleert, worden er geen kosten in rekening gebracht door Personal SideKick.


5.2. Als de opdrachtgever een afspraak voor assistentie, coaching of organizing binnen 24 uur voor aanvang annuleert of niet nakomt, behoudt Personal SideKick het recht om 100% van de kosten voor de betreffende afspraak in rekening te brengen.


6. Duur en Beëindiging van Opdrachten

6.1. Een overeenkomst voor assistentie, coaching of organizing kan op elk gewenst moment worden beëindigd of verlengd na onderling overleg tussen opdrachtgever en Personal SideKick.


6.2. Personal SideKick heeft het recht om de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst onmiddellijk te beëindigen als de opdrachtgever niet binnen de afgesproken termijn aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan.


6.3. Als een van de partijen aanzienlijk tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen en hier door de andere partij uitdrukkelijk op is gewezen, en deze verplichting niet binnen een redelijke termijn wordt nagekomen, heeft de andere partij het recht om de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij enige vergoeding aan de tekortschietende partij verschuldigd is. De tot aan de beëindiging geleverde prestaties worden betaald volgens de overeengekomen voorwaarden.


6.5. Personal SideKick heeft het recht om de overeenkomst met de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt, failliet gaat, of als de opdrachtgever een vennootschap is en deze wordt ontbonden.


7. Overmacht

7.1. Overmacht doet zich voor als Personal SideKick onverwacht niet beschikbaar is op het afgesproken tijdstip voor assistentie, coaching of organizing vanwege ziekte, arbeidsongeschiktheid, overlijden, ernstige ziekte van een naaste, of vergelijkbare omstandigheden die haar beletten om de opdracht naar behoren uit te voeren.


7.2. In geval van overmacht zal Personal SideKick zich inspannen om zo snel mogelijk een nieuwe afspraak met de opdrachtgever te plannen. Als het Personal SideKick niet lukt om op het overeengekomen tijdstip en locatie aanwezig te zijn, heeft de opdrachtgever het recht om kosteloos af te zien van de desbetreffende assistentie, coaching of organizing.


7.3. In geval van annulering op basis van dit artikel is Personal SideKick niet verplicht om eventuele verdere schade die voortvloeit uit de annulering te vergoeden aan de opdrachtgever.


8. Aansprakelijkheid

8.1. Personal SideKick aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, emotionele schade of schade die voortvloeit uit beslissingen die de opdrachtgever heeft genomen, al dan niet in overleg met Personal SideKick. De opdrachtgever blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de gemaakte keuzes.


8.2. Voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is het vereist dat de opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan schriftelijk bij Personal Side


Kick meldt.


8.3. In geval van schade aan personen of zaken als gevolg van de diensten van Personal SideKick of anderszins, waarvoor zij aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat wordt uitgekeerd op basis van de laatste factuur van Personal SideKick.


8.4. Elke aansprakelijkheid van Personal SideKick voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is uitdrukkelijk uitgesloten.


9. Auteursrecht

9.1. Het auteursrecht op alle door Personal SideKick gebruikte documentatie is voorbehouden. Opdrachtgevers mogen de gebruikte documentatie uitsluitend vermenigvuldigen voor eigen gebruik, mits de bron duidelijk wordt vermeld.


10. Betaling

10.1. Facturen dienen door opdrachtgevers binnen 5 dagen na de factuurdatum te worden voldaan.


10.2. Opdrachtgevers dienen het verschuldigde bedrag over te maken op NL19 KNAB 0259 1141 11 ten name van Bake Me te Arnhem.


10.3. Als de opdrachtgever in gebreke blijft met tijdige betaling van een betaalverzoek of factuur, wordt de opdrachtgever automatisch in verzuim gesteld.


10.4. Alle redelijke kosten voor het verkrijgen van betaling buiten rechte komen voor rekening van de opdrachtgever indien deze in gebreke blijft bij de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen. Deze kosten worden berekend volgens de gangbare Nederlandse incassopraktijk, zoals vastgelegd in het 'Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.' Indien Personal SideKick echter hogere kosten heeft moeten maken voor incasso die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen deze werkelijke kosten voor vergoeding in aanmerking.


10.6. Eventuele gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens worden verhaald op de opdrachtgever.


Personal SideKick 2023

bottom of page